Hoofdweg 153 & Postbus 49
9765 ZG Paterswolde
T: 050 309 56 38
F: 050 309 43 18
E: info@notariswessel.nl
U bevindt zich hier: Home
<

Algemene voorwaarden Notariskantoor Wessel

 

Op de dienstverlening van Notariskantoor mr. N.H. Wessel te Eelde-Paterswolde (hierna te noemen: "het notariskantoor") zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het notariskantoor. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2. Het staat het notariskantoor vrij om verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door haar aan te wijzen personeelsleden te laten uitvoeren.

Het notariskantoor mag bij de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Het notariskantoor is op geen enkele wijze aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Het notariskantoor is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

3. Iedere aansprakelijkheid van het notariskantoor is beperkt tot een bedrag gelijk aan de door het notariskantoor ontvangen verzekeringsuitkering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat het notariskantoor ingevolge de betreffende polisvoorwaarden draagt. Het notariskantoor voldoet aan de door de Koninklijke NotariŽle Beroepsorganisatie (KNB) voorgeschreven verzekeringsplicht.

4. Alle mogelijke aanspraken jegen het notariskantoor vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen ťťn jaar nadat de cliŽnt bekend was of rederlijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en met de aansprakelijkheid van het notariskantoor. Alle mogelijke aanspraken jegens het notariskantoor vervallen in ieder geval door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de laatste factuur voor de betreffende opdracht.

5. Het niet- weersproken in ontvangst nemen van een door het notariskantoor op verzoek van haar cliŽnt opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

6. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privť opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

7. Het door het notariskantoor aan de cliŽnt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door het notariskantoor vast te stellen uurtarieven. Op verzoek wordt van de op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Door het notarisantoor ten behoeve van cliŽnten betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Het notariskantoor is tevens gerechtigd een van tijd tot tijd vast te stellen percentage van het berekende honorarium in rekening te brengen ter dekking van de algemene kantoorkosten.

8. Het notariskantoor mag te allen tijde een voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en mag haar werkzaamheden opschorten zo lang een in rekening gebracht voorschot niet betaald is.

9. Declaraties van het notariskantoor dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te zijn betaald, zonder aftrek, korting of verrekening, bij gebreke waarvan de cliŽnt in verzuim is.

10. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden is niet alleen bedongen ten behoeve van het notariskantoor, maar ook ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en alle overige personen die op enige wijze voor het notariskantoor werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun rechtsopvolgers.

11. Het notariskantoor is op grond van geldende regelgeving verplicht de identeit van haar cliŽnten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door het notariskantoor een opdracht te verstrekken verleent de cliŽnt hiervoor voor zover nodig zijn toestemming.

12. Op onze dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie ook http://www.knb.nl/.
 
13. De rechtsverhouding tussen het notariskantoor en haar cliŽnten, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.